صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۱ - الاراده

اراده مر محبت را مبادیست

محب را جانب محبوب هادیست

بود در اقتضا حال ارادت

دواعی حقیقت را اجابت