صفی علیشاه » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۳

ای خسرو ملک و دین شهنشاه نجف

ای رشته آفرینشت جمله بکف

جز مهر تو در جهان بسی گشت و نیافت

چیزی که صفی باو کند کسب شرف