صفی علیشاه » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶

از معنی کنت کنز دریاب نکات

حق کرد یکی تجلی از ذات بذات

گشتند بذات او نماینده ذوات

معلول شود بعین علت اثبات