صفی علیشاه » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵

اثنی عشری ز زاده بوطالب

تا مهدی منتظر امام غائب

حب همه را به خویش می‌دان واجب

تا فوز عظیمت رسد از هر جانب