وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷

خورشید که هست شمسهٔ هفت ایوان

خواهی که بگویمت که چون گشت عیان

زد رفعت شاه خیمه بیرون از چرخ

ماندش ز ستون خیمه بر چرخ نشان