وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۴ - غضنفر گله جاری

غضنفر کلجاری به طبع همچو پلنگ

رسید و خواست که خود را کند برابر من

ولی ز آتش طبعم پلنگ وار گریخت

غریب جانوری دور گشت از سر من