وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۹ - مطبخ خواجه

خواجهٔ کم کاسهٔ ما آنکه از بهر طعام

هیچگاه از مطبخ او دود بر بالا نشد

مطبخی می‌خواست رو سازد سیاه از دست او

در همه مطبخ سیاهی آنقدر پیدا نشد