صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶

کردیم اگرچه عمر بیهوده تلف

جز نامهٔ معصیت نداریم بکف

از محشرمان هیچ غمی نیست که ما

هستیم غلام درگه شاه نجف