لبیبی » قطعات و قصاید به جا مانده » شمارهٔ ۵ - ابیات منقول در مجمع الفصحاء

خوشا حال لحاف و بستر آهنگ

که میگیرند هر شب در برت تنگ