سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » رباعیات » شمارهٔ ۴۶

در هجو من ای قوامی فرزانه

گر ماز شدی تا بسر خمخانه

من سوزنیم گنگ و نر و دیوانه

بندم و تیر هر دو از یکنانه