سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۹

از خلق ز راه تیز گوشی نرهی

وز خود ز سر سخن‌فروشی نرهی

زین هر دو بدین دو گر بکوشی نرهی

از خلق و ز خود جز به خموشی نرهی