سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۶

گر من سر ناز هر خسی داشتمی

معشوقه درین شهر بسی داشتمی

ور بر دل خود دست رسی داشتمی

در هر نفسی همنفسی داشتمی