سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۹

در خدمت ما اگر زمانی باشی

در دولت صاحب قرانی باشی

ور پاک و عزیز همچو جانی باشی

بی ما تو چو بی‌جان و روانی باشی