سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۹

با خصم تو از پی تو ای دهر آرای

مهرافزایم گر چه بود کین‌افزای

ور تیغ دورویه کرد از سر تا پای

خود را چو کمر در دل او سازم جای