سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۸

زین عالم بی وفا بپردازی به

خود را ز برای حرص نگدازی به

عالم چو به دست ابلهان دادستند

با روی زمانه همچنان سازی به