سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۳

بد کمتر ازین کن ای بت سیمین‌تن

کایزد به بدت باز دهد پاداشن

یکباره مکن همه بدیها با من

لختی بنه ای دوست برای دشمن