سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۳

با ابر همیشه در عتابش بینم

جویندهٔ نور آفتابش بینم

گر مردمک دیدهٔ من نیست چرا

چون چشم گشایم اندر آبش بینم