میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۶

محو آن روی پریواریم ما

در حقیقت نقش دیواریم ما

نیمه در غیبم و نیمی در شهود

نیمه مست و نیمه هشیاریم ما

نیمه از فرخار و نیم از کاشغر

نیمه ای از شهر بلغاریم ما

در نظر ایقاظ و در معنی رقود

سخت در خوابیم و بیداریم ما

فارغ و مشغول و مستور و خلیع

سخت در کاریم و بی کاریم ما

نیمه روز اندر درون صومعه

نیمه شب در دیر خماریم ما

سبحه و زنار چون دام دل است

فارغ از تسبیح و زناریم ما

تا نهفته ماند این سر نهان

سر نهفته زیر دستاریم ما

گر عبادت مردم آزاری بود

زین عبادت سخت بیزاریم ما

در حق ما هر چه میخواهی بگو

هر چه میگوئی سزاواریم ما