سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۲

از آمدنم فزود رنج بدنم

از بودن خود همیشه اندر محنم

وز بیم شدن باغم و درد حزنم

نه آمدن و نه بدن و نه شدنم