نظام قاری » دیوان البسه » مخیّل‌نامه (در جنگ صوف و کمخا) » بخش ۱

بنام خطا پوش آمرزگار

که ستار عیبست بر جرم کار

فکنده قبا کحلی آسمان

زفضلش ببر خلعت زرفشان

بکوه از کرم رخت خارا دهد

پر از موج خبری بدریا دهد

یکی را کند صوف و اطلس لباس

یکی را دهد پوستک باپلاس

گرآنست تشریف احسان اوست

وراینست بدرخت و عریان اوست