نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۴۴

وجود پنبه بمخفی چو باد در قفسست

ولی بکاسرو خفری چو آب در غربال