نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۴۲

گر در آمد بقچه را زد دور باش

گفت ای خسقی زوالا دور باش