نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۴۱

کتاب البسه را گفت دوستی که به چند

هزار بار بگفتیم با گزی کرباس