نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۱۲

گر چو کرباس پاره ام بکنی

روی کاسر بچشم من نه خوشست