نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۱۰

جامه پوشانند در بازار رخت

یکقدم درنه که بازاری خوشست