نظام قاری » دیوان البسه » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

دی گفت بدستار بزرگی بزاز

در چارسوی رخت مزاد شیراز

داری برکی خوب رها کن مندیل

( در عیش خوش آویز نه در عمر دراز)