نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۲۶

با کمان حلاج گفت کتو

(همه کوشیم تا چه فرمائی)

جفت صندوق هم بجامه چه گفت

(همه چشمیم تا برون آئی)