نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۲۴

گرفتم جبه در بر بصدرنج

نشستم بر سر آتش زمستان

برآمد بوی لک با خرقه گفتم

(ترا دامن هی سوزد مرا جان)