سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۳

هر روز به درد از تو نویدی دارم

بر تهمت عود خشک بیدی دارم

نومید مکن مرا و رخ برمفروز

کاخر به تو جز درد امیدی دارم