نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۱۱

کتانی دگر پوش هر سال نو

(زنی نوکن ایدوست هر نو بهار)

بیفکن زخود مخفی کهنه را

(که تقویم پاری نیاید بکار)