نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۴

در مدحت بخیه سقرلاط

(لاف از سخنی چو در توان زد

لیکن بنمد چو وصله دوزی

(آن خشت بود که پر توان زد)