سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۰

بر سین سریر سر سپاه آمد عشق

بر میم ملوک پادشاه آمد عشق

بر کاف کمال کل، کلاه آمد عشق

با اینهمه یک قدم ز راه آمد عشق