سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۶

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

وی رنگ تو نامیخته نقاش هنوز

بوی تو نکردست صبا فاش هنوز

تا بر تو وزد باد صبا باش هنوز