سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶

این بی‌ریشان که سغبهٔ سیم و زرند

در سبلت تو به شاعری که نگرند

زر باید زر که تا غم از دل ببرند

ترانهٔ خشک خوبرویان نخرند