سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵

ای گل نه به سیم اگر به جانت بخرند

چون بر تو شبی گذشت نامت نبرند

گه نیز عزیز و گاه خوارت شمرند

بر سر ریزند و زیر پایت سپرند