سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹

بالای بتان چاکر بالای تو شد

سرهای سران در سر سودای تو شد

دلها همه نقش‌بند زیبای تو شد

جهانها همه دفتر سخنهای تو شد