سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰

چون پوست کشد کارد به دندان گیرد

آهن ز لبش قیمت مرجان گیرد

او کارد به دست خویش میزان گیرد

تا جان گیرد هر آنچه با جان گیرد