سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸

هر روز مرا با تو نیازی دگرست

با دو لب نوشین تو رازی دگرست

هر روز ترا طریق و سازی دگرست

جنگی دگر و عتاب و نازی دگرست