سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷

هر خوش پسری را حرکات دگرست

واندر لب هر یکی حیات دگرست

گویند مزاج مرگ دارد هجران

هجر پسران خوش ممات دگرست