سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸

آنکس که ز عابدی در ایام شراب

نشنید کس از زبان او نام شراب

از عشق چنان بماند در دام شراب

کز محبره فرمود کنون جام شراب