سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

گفتی که کیت بینم ای در خوشاب

دریاب مرا و خویشتن را دریاب

کایام چنان بود که شبها گذرد

کز دور خیال هم نبینیم به خواب