عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۲۰

باز نموده است ز خلوت دری

دل،به رخ عادل خلعتبری