امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » چند رباعی » شمارهٔ ۴

بی معرفت سخن مسلسل چه کنم

بی قوت عقل نکته را حل چه کنم

خواهم خود را درست بینم لیکن

آیینه کج است و دیده احول چه کنم