امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » چند رباعی » شمارهٔ ۳

خشخاش که آرایش حلواش کنند

گه در کف و گاه در دهن جاش کنند

برند برای ریزهٔ چند سرش

وانگه سر زیر و پای بالاش کنند