حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » پایان کتاب

مجلس او چو خلد باقی باد

کوثرش جام و حور ساقی باد

مسند از قدر او مزیّن باد

صدر را ذات او معیّن باد

مدد او ز آب حیوان باد

مدد او ز آب حیوان باد

آفرینش همیشه بر در باد

سفته طبع منش به زیور باد

شکرِ آزادگان شکارش باد

در حوادث خدای یارش باد