واعظ قزوینی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۰

از جفا گر، جز جفا ناید بهر حالی که هست

سنگ اگر مینا شود، هر پاره آن خنجریست