الهامی کرمانشاهی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹

در عشق اگر راهبری داشته باشی

آن نخل بلندی که بری داشته باشی

مشکن دل کس بی گنهی گر تو بخواهی

جا در دل صاحب نظری داشته باشی

نه چرخ برین را سپر از هم بشکافی

ای تیر دعا گر اثری داشته باشی

خورشید حقیقت نگری در همه ذرات

ای دل به خدا گر بصری داشته باشی

بر ساحت افلاک پری از قفس تن

از عشق اگر بال و پری داشته باشی

چشم از رخ تو بازنگریم که مبادا

دزدیده نظر با دگری داشته باشی

خشکیده نگردد لبت از گرمی محشر

الهامی اگر چشم تری داشته باشی