مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۲

گر بر سر گل تاج مکلل باشد

و اندر بر گل جامه مهلل باشد

هم بر سرش ادبار موکل باشد

از گل مطلب وفا که گل کل باشد