مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۹

در نامه تو قلم چو گردن بفراشت

گفتم بنویسم و سرشکم نگذاشت

حال دل مشتاق نه آن صورت داشت

کآنرا به سر کلک توانست نگاشت