مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۵

اشکم نه غم زمانه خونین کرده است

رویم نه ز درد بینوائی زرد است

شد روز شباب و یار دیرینه ز دست

ای دوست غم این غم است و درد این درد است